Załóż konto

Na ten numer wyślemy kod aktywacyjny SMS.
Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków i znak specjalny.
Regulamin.

Regulamin

 1. I Informacje wstępne:
  1. 1. Ilekroć w dokumencie użyte zostały następujące terminy, oznaczają one:
   1. 1/ Administrator – administrator danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego pod adresem www.kursrodzicielski.pl – Fundacja Dobra z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Kameliowa 15 B;
   2. 2/ Dane osobowe – dane osób odwiedzających Serwis internetowy pod tym adresem, chronione normami prawa krajowego i wspólnotowego,
   3. 3/ Komputer – każde urządzenie, za pomocą którego Użytkownik nawiązuje kontakt z Administratorem za pośrednictwem Serwisu internetowego;
   4. 4/ Logi serwera Użytkownika – dane Użytkownika generowane przez jego komputer lub urządzenie, za pomocą którego komunikuje się z Administratorem, obejmujące m. in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z których korzysta Użytkownik;
   5. 5/ Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, przechowywane są na Komputerze Użytkownika;
   6. 6/ Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Administratora danych osobowych pod adresem www.kursrodzicielski.pl;
   7. 7/ Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis internetowy, korzystająca z jego zasobów lub nawiązująca kontakt z Administratorem, udostępniająca w związku z tym swoje Dane osobowe.
  2. 2. 1. Administratorem Danych osobowych na stronie www.kursrodzicielski.pl jest Fundacja Dobra z siedzibą w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Kameliowa 15 B.
  3. 2. 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem: biuro@fundacjadobra.pl
  4. 3. 1. Podanie Danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
  5. 3. 2. Udostępnione Administratorowi Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki została wyrażona zgoda.
  6. 4. 1. Użytkownik Serwisu internetowego może w każdej chwili zaktualizować lub całkowicie usunąć swoje Dane osobowe.
  7. 4. 2. Aktualizacja Danych osobowych lub ich usunięcie może być dokonana samodzielnie przez Użytkownika lub przez Administratora na żądanie osoby zainteresowanej.
  8. 5. Korzystając z Serwisu internetowego, Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje Dane osobowe, a Administrator zapewnia, że będą one przetwarzane wyłącznie w celu, na który została wyrażona zgoda, przechowywane w bezpieczny sposób oraz nieudostępniane podmiotom trzecim, bez uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika lub bez podstawy prawnej.
  9. 5.1.  Zgodnie z art. 13 ust.2 lit.E RODO podanie Danych osobowych jest wymogiem umownym. Niepodanie Danych uniemożliwi skorzystanie z Serwisu internetowego.
  10. 6. 1. Serwis internetowy korzysta z opisanych w dokumencie narzędzi analitycznych, gromadzących anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkownika na stronie.
  11. 6. 2. Administrator wykorzystuje narzędzia służące do wyświetlania reklam Użytkownikom, w szczególności Facebook Pixel i Google AdWords.
  12. 7. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies, podobnie jak znacząca większość innych serwisów w sieci.
 2. II Oznaczenie Administratora

  Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu internetowego pod adresem www.kursrodzicielski.pl, zwanego dalej Serwisem, jest:

  Fundacja Dobra z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Kameliowa 15 B

  NIP: 956-228-64-66

  KRS: 0000379963

  e-mail: biuro@fundacjadobra.pl

 3. III Uprawnienia Użytkowników Serwisu internetowego
  1. 1. W związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Danych osobowych w Serwisie, Użytkownikom korzystającym przysługują następujące uprawnienia:
   1. 1/ dostęp do gromadzonych Danych osobowych,
   2. 2/ do sprostowania Danych osobowych,
   3. 3/ do usunięcia Danych osobowych,
   4. 4/ do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,
   5. 5/ do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych osobowych,
   6. 6/ do przenoszenia Danych osobowych,
   7. 7/ do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,
   8. 8/ do odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych osobowych.
  2. 2.Użytkownik udostępniający Administratorowi swoje Dane osobowe poprzez Serwis może zwrócić się do Administratora z żądaniem udostępnienia szerszych informacji na temat zakresu Danych osobowych, którymi dysponuje oraz celu ich przetwarzania.
 4. IV Cel przetwarzania Danych osobowych
  1. 1. Administrator będzie przetwarzał udostępnione Dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
  2. 2. Udostępnione Administratorowi Dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia konta przez Użytkownika.
  3. 3. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A RODO.
  4. 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zarejestrowania Użytkownika, zweryfikowania jego tożsamości, dopuszczenia go do treści Kursu, wygenerowania na podstawie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika certyfikatu uczestnictwa i ukończenia Kursu oraz dalszego korzystania z materiałów zamieszczonych na platformie Kursu.
 5. V Powierzenie przetwarzania danych osobowych osobie trzeciej
  1. 1. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez osoby trzecie, którym Administrator zleca wykonanie czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania Serwisu internetowego oraz należytego wykonania usług świadczonych przez Administratora.
  2. 2. Osoby, którym Administrator zleca wykonanie czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania Serwisu internetowego oraz należytego wykonania usług świadczonych przez Administratora zapewnią należytą ochronę bezpieczeństwa Danych osobowych udostępnionych przez Administratora w zakresie wymaganym treścią stosunku prawnego lub przepisami obowiązującego prawa.
  3. 3. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępniane:
   1. a/ Ministrowi Sprawiedliwości, organom Wymiaru Sprawiedliwości I ochrony prawnej, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom publicznym, jeżeli wymaga tego należyte wykonanie umowy zawartej z Administratorem lub należyta ochrona jego praw podmiotowych,
   2. b/ Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej w celu przeprowadzania czynności monitoringowych, sprawozdawczych lub kontrolnych w związku z tym, że Serwis internetowy powstał w związku z realizacją przez Administratora zadania publicznego w ramach konkursu „Po Pierwsze Rodzina!” na rok 2021,
   3. c/ innym podmiotom lub osobom w celach związanych z obsługą Serwisu internetowego.
 6. VI Logi serwera Użytkownika
  1. 1. Korzystanie z Serwisu internetowego wiąże się z przesyłaniem przez Użytkownika za pomocą jego Komputera zapytania do serwera, na którym przechowywany jest Serwis internetowy.
  2. 2. Logi serwera Użytkownika są zapisywane i przechowywane na serwerze, z którego korzysta Administrator.
  3. 3. Logi serwera Użytkownika stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do należytego administrowania Serwisem internetowym, a ich zawartość nie jest nikomu udostępniana.
  4. 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z Użytkownikiem i nie są wykorzystywane w celu jego identyfikacji.
 7. VII Pliki cookies
  1. 1. Administrator stosuje w swoim Serwisie internetowym Pliki cookies.
  2. 2. 1. Stosowane są przez Administratora dwa rodzaje Plików cookies: sesyjne oraz stałe.
  3. 2. 2. Pliki cookies sesyjne to pliki tymczasowe, przechowywane w Komputerze Użytkownika do czasu wylogowania się z Serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  4. 2. 3. Stałe Pliki cookies przechowywane są w Komputerze Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. 3. 1. Korzystając po raz pierwszy z Serwisu internetowego Użytkownik jest informowany o stosowaniu w nim Plików cookies.
  6. 3. 2. Zaakceptowanie wyświetlanego w Serwisie internetowym komunikatu informującego o stosowaniu Plików cookies oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika korzystania z Plików cookies.
  7. 4. 1. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
  8. 4. 2. Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
  9. 4. 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
  10. 4. 4. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu internetowego.
   1. a) zapewnienia prawidłowej pracy Serwisu internetowego,
   2. b) prawidłowego działania pop-upów i formularzy.
  11. 5. 2. Administrator wykorzystuje również cookies podmiotów zewnętrznych:
   1. a) Google Analytics (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizy dla zapewnienia optymalizacji Serwisu internetowego,
   2. b) Google Ads (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu promocji Serwisu internetowego,
   3. c) Facebook Pixel (wydawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – w celu reklamowania Serwisu internetowego w serwisie Facebook.
 8. VIII Zmiana polityki prywatności i plików cookies
  1. 1. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do wprowadzania zmian w Regulaminie.
  2. 2. Zmiany będą wprowadzane w następstwie zmiany norm prawnych lub zmian warunków technologicznych Serwisu internetowego.
  3. 3. Aktualny tekst Regulaminu oraz wersje archiwalne są dostępne w Serwisie internetowym.

Copyright © 2021 Fundacja Dobra w Toruniu

Masz już konto? Zaloguj się